Enviar un mensaje

open close

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS

EKONOMIA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) promovió la realización de una investigación pionera de carácter econométrico para analizar y medir el efecto real en términos de competitividad que tiene en las empresas españolas la inversión en innovación. Mucho se habla de la relación entre esfuerzo en innovación y competitividad empresarial pero en España no había aún un estudio científico que demostrara algún tipo de causalidad.

En particular, el estudio se dirigió a valorar el impacto de la innovación sobre las ventas de la empresa, las ventas de nuevos productos y las exportaciones a mercados exteriores. Estas tres dimensiones del análisis permiten caracterizar la competitividad de las empresas, tanto en los mercados interiores (cifra de ventas y productividad) como exteriores (exportaciones), así como el éxito en la gestión de la innovación (ventas innovadoras). Los resultados del análisis permitieron entender mejor los mecanismos que ligan dicha competitividad empresarial con las inversiones en innovación.

Se utilizaron diversas técnicas micro-econométricas para distinguir los efectos de la innovación de otros que pudieran estar presentes (Método Generalizado de Momentos; estimadores de Arellano-Bond, SYS-GMM, etc.). También se utilizaron las técnicas econométricas que mejor se ajustan a las variables disponibles teniendo en cuenta su posible carácter cualitativo. Por último se hizo uso de datos del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) utilizando la información para los años 2005, 2006, 2007 y el más reciente del 2008 y explotando precisamente su dimensión de panel.

Naider realizó, en coordinación con FECYT, la propuesta metodológica, el análisis cuantitativo y la elaboración de los informes finales de valoración, encontrando efectos causales entre la I+D+i realizada por las empresas y sus resultados económicos.

Impacto de la Innovación en los Resultados de las Empresas (pdf)

Organizador NAIDER

EKONOMIA @eu

Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak (FECYT) sustatu zuen izaera ekonometrikoko ikerkuntza aitzindariaren garapena, aztertzeko eta neurtzeko Espainiako enpresetan berrikuntzan inbertsioa zein nolako eragin erreala duen lehiakortasun terminotan. Asko hitz egiten da berrikuntzan ahaleginaren eta enpresa lehiakortasunaren arteko erlazioaz, baina Espainian ez zegoen oraindik kausalitate motaren bat frogatuko zukeen ikerketa zientifikorik.

Zehazki, ikerketa bideratu zen enpresako salmentetan, produktu berrien salmentetan eta kanpo-merkatuetara esportazioetan berrikuntzaren eragina baloratzera. Analisiaren hiru dimentsio horiek ahalbidetzen dute enpresen lehiakortasuna karakterizatzea, bai barne-merkatuetan (salmenten zifra eta produktibitatea) bai kanpokoetan (esportazioak), bai halaber berrikuntzaren kudeaketan arrakasta (salmenta berritzaileak). Analisiaren emaitzek ahalbidetu zuten hobeto ulertzea enpresaren lehiakortasun hori berrikuntzako inbertsioekin lotzen dituzten mekanismoak.

Zenbait teknika mikro-ekonometriko erabili ziren berrikuntzaren efektuak presente egon zitekeen beste batzuengandik desberdintzeko (Momentuen Metodo Orokortuak; Arellano-Bond estimatzaileak, SYS-GMM e.a.). Halaber, erabilgarri dauden aldagaietara modu onenean ahokatzen teknika ekonometrikoak erabili ziren, kontuan hartuz haien izaera kualitatibo posiblea. Azkenik, Berrikuntza Teknologikoko Panelaren (PITEC) datuak erabili ziren informazioa erabiliz 2005, 2006 eta 2007 urteetarako, eta duela gutxiko 2008koa, esplotatuz, hain zuzen, haren panel dimentsioa.

Naiderrek burutu zuen FECYTekin lankidetzan, proposamen metodologikoa, analisi kuantitatiboa eta balorazioko amaierako txostenen elaborazioa, efektu kausalak aurkituz enpresek egindako I+G+baren eta haien emaitza ekonomikoen artean.

Impacto de la Innovación en los Resultados de las Empresas (pdf)

Antolatzailea NAIDER

All
EKOLOGIA
EKOLOGIA @eu
EKONOMIA
EKONOMIA @eu
EKOPOLIS
EKOPOLIS @eu
TEKNOLOGIA
TEKNOLOGIA @eu
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
 • ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE SUELOS CONTAMINADOS DEL PAÍS VASCO
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  Image icon
  ESTRATEGIA DE ECO-INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PAÍS VASCO
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
  Image icon
  GREEN EUROPE: PROYECTOS NAIDER PARA UNA EUROPA VERDE
 • LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  LURZORU KUTSATUEN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  Image icon
  EKO-BERRIKUNTZAREN ESTRATEGIA EUSKADIN
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  Image icon
  EUSKADIKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN POLITIKA
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
  Image icon
  GREEN EUROPE: NAIDER PROIEKTUAK EUROPA BERDE BATENTZAKO
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MOVILIDAD Y ATRACCIÓN DE TALENTO
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  Image icon
  GESTIÓN ECONÓMICA DEL AGUA
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
  Image icon
  INVESTIGACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS EFECTOS DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETIVIDAD DE LAS EMPRESAS
 • BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  Image icon
  BUSINESS TALENT COUNTRY: MUGIKORTASUNA ETA TALENTUAREN ERAKARTZEA LEHIAKORTASUNERAKO
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  Image icon
  URAREN KUDEAKETA EKONOMIKOA
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
  Image icon
  IKERKUNTZA EKONOMIKOA ENPRESEN LEHIAKORTASUNEAN BERRIKUNTZAREN ERAGINARI BURUZKOA
 • ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  Image icon
  ESTRATEGIA TERRITORIAL DE GIPUZKOA. PROCESO G+20
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL CONOCIMIENTO
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  Image icon
  MÁLAGA, ECÓPOLIS ABIERTA
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
  Image icon
  CONSTRUYENDO CIUDAD JUÁREZ
 • GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  Image icon
  GIPUZKOAREN LURRALDE ESTRATEGIA. G+20 PROZESUA
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  Image icon
  VITORIA-GASTEIZ, HIRI JASANGARRIA ETA EZAGUTZARENA
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  Image icon
  MÁLAGA, METROPOLI IREKIA
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
  Image icon
  JUAREZ HIRIA ERAIKITZEN
 • LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  Image icon
  LANZAMIENTO DE PROYECTOS TECNOLÓGICO-EMPRESARIALES INNOVADORES EN LA INDUSTRIA TIC EN ANDALUCÍA
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  Image icon
  CANDIDATURA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA GRAN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA EUROPEAN SPALLATION SOURCE
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  Image icon
  PROCESO DE FUSIÓN DE TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
  Image icon
  PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL PAÍS VASCO
 • PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  Image icon
  PROIEKTU TEKNOLOGIKO-ENPRESARIAL BERRITZAILEEN ABIAKUNTZA IKT INDUSTRIAN ANDALUZIAN
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  Image icon
  EUROPEAN SPALLATION SOURCE AZPIEGITURA HANDIA ERAIKITZEKO NAZIOARTEKO HAUTAGAITZA
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  Image icon
  TECNALIA RESEARCH & INNOVATION-EN FUSIO PROZESUA
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN
  Image icon
  ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA EUSKADIN